top of page

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) Usul ve Esasları Uyarınca Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Genel Aydınlatma Metni

 

VERİ SORUMLUSU:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Yüreklere Umut Vakfı (YUVA)” tarafından https://yureklereumut.org web sitesi üzerinden birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin korunması hususunda gerekli önlemlerin alındığını bildiririz.

 

 Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Toplanan kişisel verileriniz, YUVA tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

Sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla vakfımızla iletişim kurulması mümkündür. Bu iletişim formu aracılığıyla vakıf üyesi olsun ya da olmasın iletişim formu dolduran kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi verileri işlenmektedir. Bu veriler;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerin takibi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Siteyi ziyaret eden kişilerin işlem güvenliğine ilişkin de birtakım bilgileri işlenmektedir. Siteyi ziyaret eden müşterilerimizin IP adres bilgileri, Siteye giriş çıkış bilgileri işlenmektedir. Bu veriler;

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Siteye kayıt, aktivasyon ve Kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi,

 • Ürün satış ve sipariş işlemlerinin yürütülmesi, satın aldığınız ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi,

 • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

 • Kişilerin Sitemizi nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinilmesi; bu sayede Site içeriğinin ve işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

 • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

https://yureklereumut.org üzerinden Siteyi ziyaret eden Kullanıcıların tanıtım, kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve analizi için çerez (cookie) bilgileri de işlenmektedir. Çerez politikamız ile ilgili detaylı bilgileri Sitede ilgili sekmenin altında yer alan metinde bulabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ:

Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;

 • bendine (kanunlarda açıkca öngörülmesi),

 • bendine (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması),

 • (ç) bendine (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),

 • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Site aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Veri sorumlusu tarafından vakıf faaliyetleri çerçevesinde işlenen tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Bahse konu kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel bilgilerinize ait tüm soru, öneri ve taleplerinizi elektronik posta yoluyla Veri Sorumlusuna iletilmek üzere YUVA e-posta adresine iletebilirsiniz. Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şahsen veya vekil aracılığı ile ıslak imzalı başvuru dilekçesi ile şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle yapabilirsiniz. Ayrıca, YUVA’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.

 • Taleplerin yazılı olarak veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.

 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yazılı Başvuru için Adres: Çınarlı Mahallesi 1583/2 Sokak No:2 B/Blok Kat:1 Büro:130 Konak/İZMİR

E-posta: yuva@yureklereumut.org

Telefon: 0551 98 111 98

bottom of page